Filmret ApS vedtægter

CVR: 36898046

§1: Navn, hjemsted

Selskabets navn er Filmret ApS.

§2: Formål

Filmret ApS’ formål er at sikre kollektiv forvaltning af rettigheder og rettighedsmidler på vegne af danske og udenlandske film- og tv-producenter. Filmret ApS har derudover til formål at varetage danske og udenlandske film- og tv-producenters interesser, som knytter sig til forvaltning af disse rettigheder og rettighedsmidler, over for medievirksomheder, andre rettighedsorganisationer og offentlige myndigheder. Filmret ApS kan udøve virksomhed i tilknytning til det ovenfor beskrevne formål.

§3: Selskabets kapital

Selskabskapitalen, som er fuldt indbetalt, udgør 50.000 kr.

Selskabskapitalen er opdelt i 50 anparter á hver 1000 kr.

Ingen anpart har særrettigheder.

Overgang af anparter, som defineres som enhver form for ejerskifte, kan kun ske ved enstemmigt samtykke fra generalforsamlingen.

Der knytter sig til anparterne en gensidig forkøbsret – således at de til enhver tid værende anpartshavere har forkøbsret til udbudte anparter i forhold til deres anpartsbesiddelse på udbudstidspunkt.

§4: Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Bestyrelsen indkalder med 14 dages frist til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse ledsages af dagsorden og eventuelt bilagsmateriale.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens/Direktionens beretning for det forløbne år

2. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport med revisionsrapport

3. Beslutning om disponering af årets overskud/dækning af underskud

4. Fastsættelse af bestyrelseshonorar

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen finder sted.

Såfremt direktion, bestyrelse eller revisor finder det nødvendigt, indkalder bestyrelsen ligeledes med 14 dages frist til ekstraordinær generalforsamling.

Der føres protokol, som underskrives af dirigenten og et bestyrelsesmedlem.

§5: Bestyrelse

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer.

Anpartshaverne udpeger hver et medlem, der tillige er medlem af den pågældende anpartshavers bestyrelse.

Anpartshaverne kan derudover i fællesskab udpege op til 2 eksterne medlemmer, som besidder kendskab til rettighedsforvaltning og til forholdene i medieproducenternes branche.

Valget gælder for et år ad gangen. Ved afgang mellem generalforsamlinger af et af de 3 anpartshaverne udpegede medlemmer udpeges straks et nyt medlem af den anpartsejer, hvis medlem er udtrådt. Erstatning for andre afgåede medlemmer udpeges ved generalforsamlingerne.

Bestyrelsens formand vælges af bestyrelsen blandt de 3 medlemmer, der er udpeget af anpartshaverne.

Alle bestyrelsesmedlemmer har herudover samme rettigheder og pligter. Ved stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme udslagsgivende.

Der holdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. Møderne kan afvikles som fysiske møder, telefonmøder eller som internetmøder. Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøder senest 14 dage før mødernes afholdelse. Indkaldelse til bestyrelsesmøder ledsages af dagsorden. Bilag til brug for behandling af punkter på dagsorden fremsendes senest 7 dage før afholdelse af bestyrelsesmøderne.

Der udarbejdes referat senest 8 dage efter afholdelse af bestyrelsesmøder. 

§6: Direktion

Til at forestå den daglige drift i selskabet ansætter bestyrelsen en direktør, som er ansvarlig over for bestyrelsen for driften, og som er ansvarlig for regnskabet, som underskrives af direktøren.

Direktøren deltager i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen udarbejder instruks for direktøren.

§7: Tegningsret

Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse.

§8: Regnskabsår

Filmret ApS’ første regnskabsår løber fra 19.05.2015 til 31.12.2015 og følger derefter kalenderåret.

Regnskabet aflægges i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven.

§9: Revision

Selskabets regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Vedtaget

Vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling, den 14. april 2016.

Dirigent
Anne Sophie Gersdorff Schrøder, adm. direktør i Filmret ApS

Tiltrådt af bestyrelsen i Filmret ApS  
Klaus Hansen, formand Filmkopi  
René Szczyrbak, bestyrelsesmedlem CAB  
Per Rosendal, formand Filmret