Lovgivning

I Danmark har man den 31. marts 2016 vedtaget lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. Loven indeholder en lang række af krav til god ledelse af kollektive forvaltningsorganisationer.

I Filmret ApS arbejdes der på at efterleve de krav, som den nye lovgivning opstiller for Producent Rettigheder Danmark (tidligere CAB, Filmret og Filmkopi), som vi administrerer. Der arbejdes således på en forenkling af den nuværende konstruktion, hvor øget transparens og rettighedshaverindflydelse er i fokus.

Ud over forskellige generelle regler indebærer det blandt andet følgende for producenterne:

 • En mere klar rettighedsoverdragelse
  Producenterne skal specifikt bemyndige forvaltningsselskabet til at forvalte enkelte rettigheder, ligesom der skal være en nemmere adgang til at opsige eller trække rettighedsoverdragelser tilbage. 

 • Bedre medlemsindflydelse og mere transparens
  Der skal afholdes generalforsamling minimum én gang årligt. Loven sikrer, at medlemmer via generalforsamlingen får mere indflydelse på forvaltningsorganisationen. Således skal generalforsamlingen blandt andet træffe beslutning om de generelle politikker for fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere og anvendelse af ufordelbare midler. Ligeledes skal generalforsamlingen træffe beslutning om en eventuel generel investeringspolitik og den generelle politik for fradrag i rettighedsvederlag m.v.

  Som medlem vil man som udgangspunkt have stemmeret. Der kan dog indføres begrænsninger i denne stemmeret, såfremt disse begrænsninger er objektive og sagligt begrundet.

  Der stilles endvidere nye krav til, hvad en rettighedshaver skal have af oplysninger. Det skal således eksempelvis være klarere for en rettighedshaver, hvilke rettighedsvederlag man har fået udbetalt, hvad de enkelte beløb vedrører, og hvilke fradrag der er foretaget.

  Der vil ligeledes skulle udarbejdes en årlig gennemsigtighedsrapport senest 8 måneder efter afslutningen af et regnskabsår.

 • Ensartede udbetalingsfrister
  Medmindre der gælder objektive grunde for andet, skal rettighedsvederlag fordeles hurtigst muligt og senet 9 måneder efter udgangen af det regnskabsår, hvor de er opkrævet.

 • Identificering af rettighedshavere 
  Der opstilles nye procedurer for at identificere og lokalisere rettighedshavere, således at korrekt fordeling sikres bedst muligt.

 • Mere transparens udadtil
  På en forvaltningsorganisations hjemmeside skal der fremover fremgå forskellige oplysninger, såsom forvaltningsorganisationens vedtægter, vilkår for medlemskab, information om visse generelle politikker for vederlagsfordeling og fradrag mv. Ligeledes vil den udarbejdede gennemsigtighedsrapport skulle fremgå af hjemmesiden. 

Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret - 4. april 2016 (Gældende)

EU direktiv om kollektiv forvaltning og implementeringen i dansk ret

I februar 2014 blev EU-direktiv 2014/26/EU om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder vedtaget. Direktivet har til formål at harmonisere den kollektive forvaltning af ophavsrettigheder. Direktivet stiller en række krav til forvaltningsorganisationer om blandt andet transparens og medlemsindflydelse, som skal efterleves i forbindelse med kollektiv forvaltning af rettigheder.

Det er dette direktiv, der nu er implementeret i dansk ret gennem vedtagelse af L77 – lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.

EU direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret - 20. marts 2014 (Gældende)

Ophavsretsloven i Danmark

Ophavsretsloven indeholder et sæt regler, der yder beskyttelse til ophavsmænd og udøvere for så vidt angår de værker, de har skabt eller fremfører, og til producenter for så vidt angår billed- og lydoptagelser. For AV-producenter er særligt § 67 relevant, idet denne bestemmelse giver film- og videogramproducenter en selvstændig beskyttelse mod eftergørelse og tilgængeliggørelse for almenheden af billedoptagelser.

Se den gældende bekendtgørelse af lov om ophavsret via retsinformation.dk.

Bekendtgørelse af lov om ophavsret - 23. oktober 2014 (Gældende)