Filmret ApS vedtægter

CVR: 36898046

§1: Selskabets navn og formål

1.1 Selskabets navn er Filmret ApS.

1.2 Selskabets formål er at sikre kollektiv forvaltning af rettigheder og rettighedsmidler på vegne af danske og udenlandske film- og tv-producenter. Filmret ApS har derudover til formål at varetage danske og udenlandske film- og tv-producenters interesser, som knytter sig til forvaltning af disse rettigheder og rettighedsmidler, over for medievirksomheder, andre rettighedsorganisationer og offentlige myndigheder. Filmret ApS kan udøve virksomhed i tilknytning til det ovenfor beskrevne formål.

§2: Selskabskapital, anparter og ejerbog

2.1 Selskabskapitalen er på nominelt 50.000 kr.

2.2 Selskabskapitalen er opdelt i anparter á nominelt 1.000 kr.

2.3 Hver anpart giver 1 stemme. Ingen anparter har særlige rettigheder.

2.4 Selskabets ejerbog skal være tilgængelig elektronisk for selskabets kapitalejere. 

§3: Overgang af anparter

3.1 Overgang af anparter kan kun ske med samtykke af selskabets generalforsamling. Overgang omfatter enhver form for ejerskifte.

§4: Ledelse

4.1 Selskabets ledelse består af en direktør. 

4.2 Direktørens opgaver og ansvar er fastlagt i forretningsorden for direktøren.  

§5: Generalforsamling

5.1 Generalforsamlingen, såvel den ordinære som den ekstraordinære indkaldes af direktøren tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen. Indkaldelse sker elektronisk til alle kapitalejere, der er noteret i ejerbogen.

5.2 En kapitalejer, der ønsker at deltage i en generalforsamling, skal meddele det til selskabet senest en uge før generalforsamlingen.

5.3 På den ordinære generalforsamling skal foretages:

  1. Valg af dirigent
  2. Direktørens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  5. Valg af direktør
  6. Valg af revisor
  7. Behandling af forslag fra kapitalejere eller direktøren
  8. Eventuelt

§6: Regnskabsår

6.1 Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Selskabets første regnskabsår går fra 19. maj 2015 til 31. december 2015. 

§7: Tegningsregel

7.1 Selskabet tegnes af direktøren.

§8: Revision

8.1 Revision af årsrapporten foretages af en generalforsamlingsvalgt statsautoriseret revisor.

8.2 Revision kan fravælges af generalforsamlingen i det omfang, betingelserne herfor er opfyldt.

§9: Elektronisk kommunikation

9.1 Selskabet og kapitalejerne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.

9.2 Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.

9.3 Kommunikation mellem selskab og kapitalejere foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.

9.4 Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet.

Vedtaget

Selskabets oprindelige vedtægter er vedtaget den 19. maj 2015.

Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 20. marts 2018.