Om udbetaling i PRD

Tv- og filmproducenter og øvrige indehavere af producentrettigheder modtager udbetaling for retransmission, når deres produktioner vises på de danske og udenlandske tv-kanaler. Bestyrelsen i Producent Rettigheder Danmark (tidligere CAB, Filmkopi og Filmret) fastslår principperne for hvilke kanaler, der udbetales på, samt hvilke kriterier der i øvrigt anvendes som grundlag for udbetaling. Filmret ApS er administrator for Producent Rettigheder Danmark (PRD). Registrerings- og fordelingsarbejdet foretages af Registrering Danmark (REDK), som i dag ejes af Filmret ApS. I juni og november foretages hovedudbetalingerne, mens to mindre efterudbetalinger fremadrettet forventes at ligge i september og marts.

 

Fordeling og udbetaling

Principper og kriterier for udbetaling

Bestyrelsen i PRD (tidligere CAB, Filmret og Filmkopi) fastslår principperne for hvilke kanaler, der udbetales på, samt hvilke kriterier der i øvrigt anvendes som grundlag for udbetaling. Filmret ApS er administrator for PRD, og udbetalingerne kommer derfor fra Filmret ApS. Registrerings- og fordelingsarbejdet foretages af REDK på baggrund af de gældende principper. Principperne kaldes også fordelingsnøgler.

Udbetalingskanaler
Hovedkriteriet for udvælgelse af udbetalingskanaler er de enkelte kanalers markedsdækning. Der udbetales på DR, DR2, DRk og TV2 Danmark (basis kanaler) samt på TV3, TV2 Zulu, TV2 Fri, TV2 Charlie, DK 4, Kanal 4 og Kanal 5 (kommercielle kanaler).

Retransmission (tidligere via CAB og Filmret)
Udbetaling for retransmission fordeles på baggrund af tv-registrering på de udbetalingsrelevante tv-kanaler, fordeles rettighedsmidlerne efter følgende fordelingsnøgle:

 1. Varighed (spilletid i minutter) x seertal (modtaget fra Gallup) = points
 2. Samlede indtægter fra Copydan pr. udbetalingsområde/samlede antal points = pointværdi
 3. Værkets points x pointværdi = udbetalingsbeløb til den enkelte producent

Blankbånd (tidligere via Filmkopi)
Udbetaling for blanke medier (privatkopiering) fordeles primært individuelt til tv- og filmproducenter. En mindre del fordeles kollektivt blandt andet gennem støttepuljen Kollektive midler.

Start Forfra og Catch Up
De digitale tjenester så som Start Forfra og Catch Up udbetales på baggrund af faktisk forbrug og data fra fx Stofa.

AVU (tidligere via Filmret)
Udbetaling for AVU (Audiovisuelle Undervisningsmidler) fordeles til tv- og filmproducenter på baggrund af oplysninger om de anvendte og udlånte produktioner i den aktuelle udbetalingsperiode. Oplysningerne kommer fra CFU (Center for Undervisningsmidler). Der udbetales ikke for udlån af tv-selskabers egenproducerede produktioner, og der udbetales ikke for produktioner anvendt i udlandet på dette område.

FIU (tidligere via Filmret)
Udbetaling for FIU (Film i Undervisningen) fordeles på baggrund af oplysninger om anvendte spillefilm i den danske undervisning den aktuelle udbetalingsperiode. Oplysningerne kommer fra SPU (Spørgeundersøgelse om brug af spillefilm på undervisningsinstitutionerne).

Arkiv
Udbetaling for Arkiv vedrører DR’s brug af eksterne arkiv produktioner. Der er tale om et mindre forretningsområde, hvor aftalen om den endelige fordeling blandt rettighedshaverne faldt på plads i 2017.

Tv til offentlig visning
Udbetaling for TV til offentlig visning vedrører brug af tv-indhold på restauranter, barer og lignende.

Udlandet
Udbetaling for tv-visninger i udlandet (tidligere via CAB og Filmkopi) fordeles på baggrund af beløb og oplysninger fra de udenlandske organisationer, som der er aftaler med.

Særligt om tv-stationernes egne produktioner
Produktioner produceret af tv-stationerne selv (fx nyhedsudsendelser) samt sportsudsendelser modtager ikke udbetaling. Eksterne produktioner, der lægges ind mellem to eller flere interne produktioner, modtager udbetaling.

Bekræft dine rettigheder (claime)

For at modtage udbetaling skal du bekræfte dine rettigheder til de enkelte produktioner

Forud for hver udbetaling skal du benytte dit login i de relevante foreninger og derigennem bekræfte rettighederne til dine tv- og filmproduktioner. Dette skal gøres ved hver udbetaling, så REDK har et opdateret grundlag ved fordelingen af de samlede rettighedsindtægter for hvert udbetalingsområde. Du vil som rettighedshaver modtage en mail, når det er tid til at bekræfte rettigheder op til en udbetaling.

Husk altid at holde din e-mail og dine kontaktoplysninger opdaterede via dit login samt tjekke, at vi har de korrekte betalingsoplysningerne.

Retransmission og Blankbånd
Du vil modtage en e-mail, der gør opmærksom på, at du op til en aktuel udbetaling skal bekræfte dine producentrettigheder til retransmissionsindtægterne samt blankbåndsindtægter.

Start Forfra og Catch Up
Forud for en udbetaling vedrørende digitale tjenester som Start Forfra og Catch Up vil du modtage en e-mail vedrørende bekræftelse af rettigheder for dette område. De digitale tjenester udbetales på baggrund af faktisk forbrug og data fra fx Stofa.

AVU (tidligere via Filmret)
Forud for en udbetaling vedrørende Filmret AVU (Audiovisuelle undervisningsmidler) vil du modtage en e-mail samt en claimliste, som indeholder en liste over visningsårets værker, hvor vi har dig registreret som rettighedshaver. Du skal bekræfte dine rettigheder ved at sende e-mailen retur. 

FIU (tidligere via Filmret)
Forud for en udbetaling vedrørende Filmret FIU (Film i Undervisningen) vil du modtage en e-mail samt en claimliste, som indeholder en liste over visningsårets værker, hvor vi har dig registreret som rettighedshaver. Du vil også modtage en liste over værker, hvor vi ikke kender rettighedshaveren, som vi beder dig gennemgå. Du skal bekræfte rettighederne til dine produktioner ved at sende en e-mail retur.

Arkiv
Arkiv vedrører DR’s brug af eksterne arkiv produktioner, og rettighederne skal ikke bekræftes (claimes) direkte, da fordelingen af indtægterne sker baseret på en kombination af eksisterende tv- og streaming data.

Tv til offentlig visning
Udbetaling for TV til offentlig visning vedrører brug af tv-indhold på restauranter, barer og lignende. Rettighederne skal ikke bekræftes direkte, da fordelingen af indtægterne for tv til offentlig visning foretages på det eksisterende grundlag for retransmission.

Udlandet
Udbetaling for tv-visninger i udlandet (tidligere via CAB og Filmkopi) fordeles på baggrund af beløb og oplysninger fra de udenlandske organisationer, som der er aftaler med.

Udenlandske producenter
Udenlandske producenter og rettighedshavere modtager en e-mail vedrørende udbetaling fra PRD (tidligere via CAB og Filmkopi) med en liste over værker, der er vist i den relevante periode, og som producenten skal bekræfte rettighederne til. Samtidig sendes til orientering en liste over de værker, der er tilknyttet en rettighedskonflikt, og hvor udbetalingen derfor er tilbageholdt.

Login

Gå via disse tre links nedenfor for at bekræfte rettighederne til dine produktioner under de forskellige forretningsområder. Det er nødvendigt, at du bekræfter dine rettigheder alle tre steder hver gang, der skal udbetales for et nyt royalty år. De to primære udbetalinger sker i juni og december måned. I henholdsvis marts og september måned hvert år foretages mindre udbetalinger. 

I 2018 vil der blive lanceret et nyt producent login, der samler alle forretningsområder og giver flere detaljer og informationer om rettigheder og udbetalinger.

Vær at vide om login:

 • Brugernavn og adgangskode er ens for alle tre foreninger
 • Ændringer vil blive valideret af REDK, før de kan ses online
 • Nyt login? Eller glemt login oplysninger?
  Kontakt Henriette Houlind hos REDK på e-mail hek@redk.dk.
 • Oplysninger om AVU og FIU findes ikke online
 • Oplysninger om udbetaling fra udlandet findes ikke online 

 
www.cab.dk

 
www.filmret.dk

  
www.filmkopi.dk

Registrering af tv- og filmproduktioner

Tv- og filmproduktioner registreres som værker hos REDK. Værkoplysningerne er med til at danne udbetalingsgrundlaget i PRD.

Værd at vide om værksystemet:

 • Rettigheder til en produktion kan være forskellige fra udbetalingsområde til udbetalingsområde
 • Rettigheder til en produktion kan være begrænset i forhold til territorier
 • Rettigheder til en produktion kan være begrænset i forhold til perioder
 • Rettelser via producent login vil blive valideret hos REDK, før de kan ses i værksystemet
 • En produktion, som er delt med en co-producent, skal via e-mail lek@redk.dk oplyses til Lars Ekberg hos REDK 

Bemærk
Information, som vedrører AVU (Audiovisuelle Undervisningsmidler) og FIU (Film i Undervisningen), findes ikke via producent login. Kontakt gerne via e-mail hek@redk.dk Henriette Houlind hos REDK for flere oplysninger.

Information om udbetaling fra udlandet findes ikke via producent login. Kontakt gerne via e-mail lek@redk.dk Lars Ekberg hos REDK for flere oplysninger.

Skat og fradrag

Skat
Filmret ApS indberetter alle udbetalinger til danske rettighedshavere til SKAT

Administrationsomkostninger
Omkostninger til forvaltningen i Filmret ApS og REDK fradrages i forbindelse med udbetalingerne i PRD. Administrationsgebyr og moms fratrækkes automatisk. Faktura på gebyr og moms udstedes og sendes til orientering sammen med udbetalingsinformationen.

Producentforeningen
Alle udbetalinger til medlemmer af Producentforeningen fratrækkes et kontingentbidrag til Producentforeningen. Dette beløb overføres automatisk til Producentforeningen samtidig med udbetalingen.

Rettighedskonflikter

En rettighedskonflikt fastfryser udbetalingerne, indtil konflikten er løst

Der opstår en rettighedskonflikt, når to eller flere rettighedshavere gør krav på rettighedsmidler, og det samlede krav overstiger 100% for den enkelte tv- eller filmproduktion. Ved rettighedskonflikter fastfryses udbetalingen for den relevante produktion, indtil konflikten er løst.

Som part i en konflikt skal man henvende sig til modparten i konflikten og herigennem få afklaret rettighedernes fordeling. Herefter skal REDK orienteres om rettighedsfordelingen, så den korrekte udbetaling kan foretages.

Hverken Filmret ApS eller REDK kan træffe afgørelse i konflikter mellem producenter eller mellem producenter og andre rettighedshavere. REDK bistår imidlertig gerne med håndtering af sådanne konflikter, og du er velkommen til at kontakte Lars Ekberg.

E-mail       lek@redk.dk
Telefon     42709551

Forældede midler

Rettighedsmidler, der ikke bekræftes (claimes), forældes efter tre år

Rettighedsmidler forældes 3 år efter udgangen af det år, rettighedsmidlerne vedrører. Det er generalforsamlingen, der træffer beslutning om anvendelse af de forældede midler.

ISAN

Registrering af ISAN

ISAN er et identifikationsnummer til audiovisuelle produktioner. ISAN systemet er et internationalt samarbejde, der er skabt for at registrere og identificere audiovisuelle produktioner på tværs af brancher og landegrænser. 

ISAN står for International Standard Audiovisual Number. Se også ISAN International Agency

Danske audiovisuelle produktioner registreres hos REDK med et unikt ISAN nummer. Via login på cab.dk, filmret.dk eller filmkopi.dk kan man som producent se ISAN numre tilknyttet egne produktioner samt produktioner på unclaimed-listen. Det er ikke alle produktioner i Danmark, der automatisk registreres med et ISAN nummer, og det kan derfor være nødvendigt at få oprettet et ISAN nummer til en enkelt produktion. 

Henvendelser vedrørende ISAN registrering og -oprettelser kan rettes til Ulrik Balling hos REDK.

E-mail       uba@redk.dk
Telefon     42601639

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til producent- og værkregistreringer, eller har du spørgsmål til udbetalinger, skal du kontakte REDK: 

Henvendelser vedrørende producent- og værkregistreringer samt spørgsmål til udbetalinger kan rettes til Henriette Houlind hos REDK.

E-mail       hek@redk.dk
Telefon     42609627

Henvendelser vedrørende producent- og værkregistreringer samt spørgsmål til rettigheder og konflikter kan rettes til Lars Ekberg hos REDK.

E-mail       lek@redk.dk
Telefon     42709551